Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

Masteroppgave om dybde til fjell i Trondheim

Merethe Weiseth Mork leverte i juni sin masteroppgave med tittelen: Tilrettelegging av geologiske og geotekniske data for samfunnets behov – med grunnvarme i Trondheim kommune som eksempel.

Merethe har vært student ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB), NTNU og avsluttet sine studier i juni med en masteroppgave innen geologi. Masteroppgaven har tatt for seg følgende problemstillinger:

  • Hvordan er den sannsynlige utbredelsen av løsmasseavsetninger og fyllmasser i Trondheim kommune gitt den geologiske og urbane utvikling av kommunen fra slutten av istiden til i dag?
  • Hva er den beste metoden for å fremstille sannsynlig dybde til fjell innenfor en kommune?
  • Hvordan kan innsamling, bearbeiding og presentasjon av enkle grunnboringsdata gjøres på kommunalt og nasjonalt nivå?
  • Hvordan kan informasjon om infrastruktur i grunnen gjøres lettere tilgjengelig for publikum?

Kostnaden for boring av en energibrønn øker mye dersom det er langt ned til fast fjell. Dette er fordi borehull i løsmasser må stabiliseres med fôringsrør av stål og dette er mye dyrere enn å bore i fjellet.

I masteroppgaven har Merethe Mork laget to illustrasjonskart og tre estimeringsmodeller for dyp til fjell i Trondheim kommune basert på informasjon fra kommunens grunnboringsdatabase, kvartærgeologisk kart og NGUs brønndatabase. Hun konkluderer med at den beste måten å illustrere dybde til fjell er ved todimensjonale fargekart.

Den statistiske metoden kriging er benyttet for å beregne dyp til fjell. Her konkluder Merethe med at ordinær kriging eller implisitt modellering er gode valg om man bare benytter informasjon der dybde til fjell er kjent. Dersom man også inkluderer boringer uten informasjon om fjellkontakt kan indikatorkriging være en bedre metode.

Hovedveileder for masteroppgaven har vært Bjørge Brattli (NTNU), mens Bjørn Frengstad (NGU), Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak) og Steinar Løve Ellefmo (NTNU) har vært medveiledere.


30. juli 2012