Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

NS 3056 - ny norsk standard for brønnboring

I oktober i år kom Standard Norge med en ny norsk standard for brønnboring:
NS 3056 - Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål.

Boring av energibrønnFormålet med standarden er å gi enhetlige krav til plassering, utforming, utførelse og installasjon i brønner for best mulig å ivareta grunnvannets kvalitet og sikre fremtidig bruk. I tillegg er standardens hensikt å bidra til å videreutvikle profesjonaliteten i brønnboringsbransjen, og til å oppnå enighet om tekniske utførelser. Den skal også medvirke til å gi klare ansvarsforhold og kontrakter mellom oppdragsgiver (forbruker/brønneier) og boreentreprenør.

Standarden tar spesielt for seg brønner til privat bruk, men kravene i standarden anses som forslag til veiledende minimumskrav ved etablering av større anlegg. Standarden omfatter etablering av brønn avsluttet med brønnhode. Når det gjelder energibrønner, omfatter standarden også montering av kollektorslange i brønnen. Brønner i løsmasser omtales ikke. Enkelte krav for løsmassebrønner er gitt i NS 3420 del G.

Representanter fra Hallingdal Bergboring as, Huseiernes Landsforbund, KS, Rådgivende ingeniørers forening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat og Østfold Brønnboring as har vært med å utarbeide standarden.

Standarden kan kjøpes fra standard.no.


26. november 2012