Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

 

North Sea Skills Integration and New Technologies

Setter grunnvann i urbane strøk på dagsorden

 

NGU deltar i Interreg IVB NSR1 prosjektet SKINT. SKINT vil tilrettelegge for implementering av bærekraftige vanntekniske tiltak i urbane planleggingsprosjekter gjennom en bedre integrering av vannforvaltning i arealplanleggingen. Sju deltakere* fra fire forskjellige land og fagfelt samarbeider for å finne fram til de beste måtene å implementere og spre kunnskap om bærekraftige løsninger for vannhåndtering innenfor Nordsjøområdet. SKINT vil dermed bidra til å oppnå målene i EUs direktiver for vann og flom, for å forbedre vannkvaliteten og redusere flomrisikoen i urbane strøk.
Den norske deltakelsen er et samarbeid mellom NIVA2, Riksantikvaren, NIBR3 og NGU. Det norske partnerskapet ønsker å samle og formidle kunnskap om grunnvannets rolle i urbane områder, med særlig fokus på bevaring av kulturminner. I en bærekraftig urban areal-forvaltning spiller grunnvannet og sammen¬hengen mellom overvann og grunnvann en viktig rolle i forhold til stabilitet av terreng, bebyggelse og infrastruktur, fuktproblemer og flomrisiko.

SKINT

"Å snakke et tverrfaglig språk for å integrere verdenene av arealplan-legging og vannforvaltning.

Å inspirere til implementering av innovative tekniske og bærekraftige løsninger, som allerede har vist seg å være gode."

Grunnvannstand og grunnvannskvalitet er de mest avgjørende faktorene ved in situ bevaring og stabilitet av verdifulle arkeologiske organiske kulturlag. Slike kulturlag finnes i de norske Middelalderbyene og er blant de mest viktige og karakteristiske kulturminnene i Norge. Det finnes vernede kulturlag av stor utstrekning i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Skien. Det er særdeles viktig å tenke hydrogeologi og arkeologi inn i løsninger for hvordan overflatevann og grunnvann i disse byene skal håndteres på en fornuftig måte. Alle deltakere i planleggingsprosesser bør derfor ha et bevisst forhold til dette. Bryggen i Bergen, med sine dype, organiske kulturlag og bygningsmasse fra 1702, er et komplekst kulturminne som er helt avhengig av en bærekraftig vannressursforvaltning. Det er med i SKINT-prosjektet som et internasjonalt enestående eksempel.

Klimaendringer i kombinasjon med økt urbanisering og samtidig vern av kulturminner fører til stadig større utfordringer for vannforvaltningen. Mange byer, og spesielt de historiske kystbyene, ligger lavt og det forventes økte problemer med flom. SKINT samler kunnskap og erfaringer fra internasjonalt vellykkede initiativer for å takle disse utfordringene. Prosjektet leverer verktøy for vann- og arealplanleggere for å bidra til en mer effektiv og integrert håndtering av overflatevann og grunnvann i planleggingsprosessen.

SKINT resultater
En permanent SKINT Vannportal opprettes i samarbeid med de relaterte Interreg prosjektene MARE4 og SAWA5. Vannportalen er tenkt som et levende arkiv av vellykkede prosjekter, løsninger, regelverk og verktøy. Samarbeidet mellom relaterte Interreg prosjekter vil gjøre portalen til en varig løsning etter at selve prosjektet avsluttes i slutten av 2012.

I løpet av 2011 publiseres det ei bok med et utvalg av internasjonalt unike prosjektforbilder. Boka inkluderer en evaluering av brukte løsninger i de forskjellige landene, samhandling mellom involverte aktører, bærekraft og regelverk.

Samtidig utvikles det et kurs for fagfolk som jobber i vann- og arealforvaltningen. Kurset har som mål å øke bevisstheten rundt gode bærekraftige løsninger og håndtering av komplekse forhold i urban vann- og arealplanlegging. Førstkommende kurs i Norge gis som et ekstratilbud ved Tekna-kurset "overvannshåndtering i urbane områder" fra 6-7. april 2011. Følg www.tekna.no for videre informasjon.

Mer informasjon om SKINT og deltakere finnes på www.skintwater.eu. Informasjon om aktivitetene i det norske partnerskapet kan fås gjennom Tone Muthanna v/ NIVA (tmm@niva.no) og Hans de Beer v/ NGU (hans.debeer@ngu.no).

 

1. NSR: North Sea Region
2. NIVA: Norsk Institutt for Vannforskning
3. NIBR: Norsk Institutt for By- og Regionforskning
4. MARE: Managing Adaptive Responses to changing flood risk in the North Sea Region
5. SAWA: Strategic Alliance for integrated Water Management Actions

* Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL, leading partner)
University of Abertay Dundee (UK)
University of Sheffield (UK)
Hamburg University of Applied Sciences (GER)
City of Bradford MDC (UK)
Technical University Delft (NL)
Logo_NSRP

 

14. januar 2011