VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: NFG

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare

 

Vannforsyning i distriktene var tidligere det dominerende arbeidsfeltet for hydrogeologer i Norge. I løpet av de siste årene har hydrogeologenes kompetanse blitt stadig mer etterspurt til andre viktige oppgaver i samfunnet, spesielt relatert til utbygging og naturfarer. Men bevisstheten i samfunnet om hva hydrogeologer kan bidra med er fortsatt lav. Samtidig har modellering, kartvisualiseringer og forbedrede geofysiske metoder utvidet fagfeltets verktøykasse.


Norges hydrogeologer har nå i felleskap satt status for sitt fag og beskrevet utfordringer og konkrete tiltak framover. Målet er å utvikle faget og tilpasse det til dagens samfunnsoppgaver.

Konklusjonen er: Mer samarbeid mellom norske forskningsinstitusjoner og konsulentbransjen, erfaringsutveksling med beslektede fagfelt og tettere bånd til sluttbrukere av hydrogeologisk kunnskap og data.


Ken Howard, president IAH International på seminaret 2016 (Foto: NGU)

Takk til samarbeidspartnere og andre bidragsytere
Prosjektet har vært støttet finansielt av Norges forskningsråd hvor NMBU, UiO, NGU, NVE, NIBIO, UiB og NTNU var offisielle samarbeidspartnere. IAH-Norge har også vært en sterk bidragsyter sammen med Statens vegvesen og konsulentbransjen. Prosjektgruppen er svært takknemlig for alle de innspill som har kommet fra miljøet og dets samarbeidspartnere gjennom møter, workshop og diskusjoner under de tre seminarene der prosjektet har vært en sentral del.

Hydrogeologisk forskning
Prosjektet har identifisert de viktigste tema hvor samfunnet har et stort behov for hydrogeologisk forskning og derfor bør være satsningsområder fremover:

- Byutvikling
(urban hydrogeologi)
- Grunnvann og naturfarer (ras og flom)
- Anlegg i fjell og i løsmasser (spesielt i forbindelse med veg- og jernbaneutbygging og byutvikling)

Hydrogeologisk undervisning
Universiteter og høgskoler ønsker å styrke samarbeidet for å bedre utnytte hverandres kompetanse, for eksempel ved å utveksle læreressurser mellom institusjonene og ved å integrere/utveksle læreressurser med tilgrensende fagfelt. I tillegg anbefales det at det lages felles undervisningsmateriale, feltkurs og videoundervisninger.

Ny portal for hele miljøet
Det er et mål å kunne videreutvikle www.grunnvann.no med en felles portal for hele fagmiljøet. Nettstedet vil kunne benyttes av alle interessenter for å dele og oppdatere informasjon om egen aktivitet, undervisningstilbud, kompetanse, publikasjoner, tilgjengelig utstyr etc.

Hydrogeologi i samfunnet
Fagmiljøet skal fremover holde seg bedre oppdatert på behovene i samfunnet og samtidig formidle hydrogeologifaget gjennom de riktige kanalene. Erfaring viser at det er spesielt viktig å informere forvaltning og utbyggere slik at hydrogeologiske vurderinger blir tatt med i en tidligere fase i planprosesser, utbygging og saksbehandling.

Data og kart
Det er et mål å optimalisere fagfeltets data og kartløsninger, som for eksempel tekniske løsninger for innrapporteringer, tilgjengeliggjøring av gamle data og brukertilpassede kart.

Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG)
Det er opprettet et nytt fagforum som skal ta ideer og planer videre; Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG). Et memorandum for samarbeid er underskrevet av 10 av landets ledende organisasjoner innen forskning, undervisning og forvaltning av grunnvann. Det er foreslått fem arbeidsprogram med overordnede aktiviteter til NFG ut 2020.

Sluttrapport med hovedkonklusjoner
(Gundersen, Pål; Aagaard, Per; French, Helen Kristine; Tuttle, Kevin John; Sæther, Ola Magne; de Beer, Hans. Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020)

Andre relevante publikasjoner:
Kunsten å belyse en skjult ressurs, (Engdal, Marianne; Aune, Tove; Gundersen Pål) Rapport fra det 24. seminar om hydrogeologi og miljø 10. -11. mars 2015

Hydrogeologi og miljø, (Gundersen, Pål) Referat fra workshop ved NGU 11. mars 2015

Hydrogeologiens framtid, (Gundersen, Pål; Aagaard, Per; French, Helen Kristine; Tuttle, Kevin John) Referat fra seminaret på Ås 18. november 2015

Urban Hydrogeology, Engdal, Marianne; Sæther, Ola Magne; Ganerød, Guri) Rapport fra 25th Seminar on Hydrogeology and the Environment 3. - 4. mars 2016


            


      


NGU 27. april 2016

 

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no