VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
  HVA ER GRUNNVANN?
  GRUNNVANN I NORGE
  BRUK AV GRUNNVANN
  TEKNISKE FORHOLD
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Grunnvann :: Tekniske forhold

Brønnboring og brønnutforming
Brønninspeksjon
Beskyttelse av vannkilden og brønnen
Veileder og andre dokumenter

Tekniske forhold

Brønnboring og brønnutforming
Brønnboring foretas av brønnboringsfirma. I Norge er det over 80 registrerte firma.

For at resultatet av en boring skal bli best mulig er det viktig at utformingen av brønnen blir best mulig. Dette gjelder både selve boringen med etablering av brønnen og brønnhodebeskyttelsen (eks. brønnhus) over bakkenivå.

Til toppen

Brønninspeksjon
Eldre brønner kan være dårlig utformet. Blant annet har NGU avdekket manglende tetting mellom foringsrør og fjell i flere brønner (NGU rapport 2006.031). Dette kan forårsake innlekkasje av vann som for eksempel inneholder uønskede mikroorganismer. Noen borefirma og private konsulenter har utstyr som gjør det mulig å inspisere brønnen med et kamera. Brønninspeksjon gjør det mulig å oppdage innlekkasjer av uønsket vann i de 10-15 øverste meterne av brønnen.

Dersom innlekkasje av vann er et problem, er det ofte mulig å foreta enkle grep for å beskytte brønnen.

Til toppen

Beskyttelse av vannkilden og brønnen
På grunn av relativt langsom utskifting av grunnvannet i en akvifer kan grunnvannsforekomster som utsettes for omfattende forurensning forbli uegnet som drikkevannskilde i mange år. Det er derfor viktig å beskytte vannkilden.

Beskyttelse av vannkilden (klausulering) kan skje ved at arealbruken rundt brønnen(e) begrenses. Det vil si at aktiviteter som kan forurense akviferen ikke er tillatt innenfor bestemte områder. Størrelsen på områdene vil være avhengig av de geologiske forholdene rundt brønnen. Særlig viktig er tykkelsen av umettet sone og dyp til fjell for henholdsvis brønner i løsmasser og fjell. Beskyttelse av drikkevannskilder er omtalt i veilederne Beskyttelse av grunvannsanlegg og Vannforsyningens ABC kapittel C.

I tillegg til å beskytte vannkilden er det viktig at brønnhodet er godt beskyttet. Hvis ikke, kan overflatevann lett renne inn i brønnen og forurense vannet selv om grunnvannskilden er godt beskyttet. Det er viktig at toppen av brønnen stikker opp over bakkenivå (ca 0,5 m) og at den er beskyttet med et overbygg, helst med et brønnhus. Dette er nærmere omtalt under brønnutforming.

Til toppen

Veiledere og andre dokumenter
I forbindelse med NGU-prosjektet "Grunnvann i Norge" ble det utarbeidet i samarbeid med andre, informasjons og veiledningsmateriell som ble samlet i 13 GiN-veiledere. Emner som er omtalt er blant annet grunnvann i fjell og løsmasser, grunnvannsanlegg og grunnvannskvalitet. Veilederen om grunnvannsbeskyttelse er revidert i 2011 og utgitt som eget hefte (Beskyttelse av grunnvannsanlegg). Grunnvann og grunnvannsbrønner omhandles også i Vannforsyningens ABC fra Folkehelseinstituttet.

Andre nyttige dokumenter som har betydning for vannforsyning og borebrønner er:

  • Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål. Standarden gir krav til borede brønner i berg til privat bruk (NS 3056:2012)
  • Faktaark om konsesjon, utarbeidet ved NVE (Faktaark 06/2002). Veiledingsmateriale fås ved henvendelse til NVE, se NVE sine hjemmesider.
  • Søknadsskjema for godkjenning av nytt vannforsyningssystem samt registrering av vannforsyningssystem finner du nederst på siden her. Skjemaene fylles ut på nett ved å logge seg på Mattilsynets skjematjenester.

Lover og forskrifter tilknyttet vannforsyning (for eksempel Drikkevannsforskriften) er omtalt under Regelverk.

Til toppen

Revidert NGU 11. mars 2016

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no