VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
  NORSK REGELVERK
  EUs VANNDIREKTIV
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER
   

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Forvalting

Forvalting

Bruk av grunnvatn i Europa i prosent av totalt forbruk av vatn i kvart enkelt land.
Klikk på figuren for stor versjon.

I Noreg er det store og lett tilgjengelege mengder med ferskt overflatevatn som er den viktigaste kjelde til drikkevatn. Bruken av grunnvatn til vassforsyning har derfor spelt ei mindre viktig rolle. Dessutan blir svært mykje vatn brukt til vasskraft. Dette har ført til at vassforvaltinga i Noreg er regulert av fleire lover og etatar.

Ansvaret for forvalting av grunnvatn ligg på alle nivå, både sentralt (f.eks. ressursbruk), regionalt (f.eks. forureining) og kommunalt (f.eks. arealbruk). Innføring av EUs Rammedirektiv for vatn i Noreg krev ei betre og meir samordna forvalting av alle vassressursane i landet.

 

Lov- og kunnskapsforvalting
For å oppnå ei ryddig forvalting av lovverket må ein skilje dette frå forvalting av kunnskap. NVE er den nasjonale faginstansen innan hydrologi og samarbeider med NGU som er den nasjonale faginstansen for kunnskap om grunnvatn. Begge etatane forvaltar kunnskap og data for andre offentlege instansar med ansvar for lover som regulerer ulike aspekt ved grunnvatn, for eksempel vern mot forureining (Forureiningslova), vassforsyning (Matlova) og ressursbruk (Vassressurslova).

 

Revidert NGU NGU 7. september 2015

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no