c

VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
  NGU
  ANDRE NORSKE
  INTERNASJONALE
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Databaser :: NGU

NGU

Grunnvatn

GRANADA
Den nasjonale grunnvassdatabasen (GRANADA) gir informasjon om

 • brunnar
 • kieder / oppkomme
 • grunnvassressursar
 • grunnvasskvalitet
 • overvaking av grunnvatn
 • rapportar om grunnvassundersøkjingar.

Databasen er tilgjengeleg som ei karttjeneste på Internett.

Start GRANADA


BRUNNDATABASEN
Nasjonal database som inneheld informasjon om grunnvassbrunnar i Noreg. Sidan 1997 har alle brunnboringar etter Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skulla vorte registrert i Brunndatabasen. Etter same føresegn registrerast òg alle oppgåvepliktige rapportar om utførte grunnvassundersøkjingar f.o.m. 2005.

Brunndatabasen har sidan 2005 vært ein del av GRANADA.
For internettregistrering i Brunndatabasen klikk her

Andre geologidatabasar

NGU byggjer og vedlikeheld nasjonale databasar som omfattar aktuell informasjon om berggrunn, lausmasser, mineralske ressursar og grunnvatn i Noreg. NGU oppmodar til å bruke karttenestene. Kartdata kan òg lastast ned gratis eller ein kan nytte WMS-tenester for å få dei mest oppdaterte data til kvar tid.

KARTKATALOG
Oversikt over trykte berggrunnskart og kvartærgeologiske kart, førebelse kartprodukt og digitale kartdatasett.
   
NADAG

Nasjonal Database for Grunnundersøkjingar (under utvikling) viser borehull kvar grunnundersøkjingar er utførd.

 • Dreietrykksonderingar
 • Totalsonderingar
 • Trykksonderingar
 • Vingeboringar
 • Poretrykksmålingar
 • Prøvetaking
 • Med fleire
Start NADAG
   
LAUSMASSER
Oversikt over lausmassene i Noreg. Karttenesten er basert på flatene i kvartærgeologiske kart i beste tilgjengelege målestokk (1:20 000, 1:50 000, 1:250 000) i tillegg til eit kart i 1:1 million.
   
SKREDNETT
Skrednett er ei teneste frå NGU. Her vert data og informasjon frå Nasjonal skreddatabase presentert. Databasen er utvikla med bidrag frå ei rekke samarbeidspartnarar.
Start Skrednett
   
BERGGRUNN
Oversikt over berggrunnen i Noreg (raster og vektor), basert på den trykte kartserien Berggrunnen i Noreg N250.
 
Start Berggrunn
   
GEOFYSIKK
Den nasjonale geofysikkdatabasen (DRAGON), gir informasjon om regional geofysikk, bakkegeofysikk og petrofysikk og gravimetri. Databasen gir òg informasjon om geofysiske undersøkjingar på norsk sokkel og i utlandet.
   
GRUS OG PUKK
Oversikt over forekomstar av grus og pukk (knust fjell) i landet. Inneheld både areal og punktregistreringar. Du kan søkje etter meir informasjon om volum, analysar/kvalitet og viktigheit på førekomstar der det er foretatt oppdatering i den nasjonale Grus- og pukkdatabasen.
   
RADON
Radon er ein naturlig førekomande gass som trengjer opp frå berggrunnen, og kan finnast i høge konsentrasjonar innomhus. NGU har utarbeida aktsemdskart som viser dei mest radonutsette områda på Austlandet.
   
MINERALRESSURSER
Oversikt over førekomstar av metall, industrimineral og naturstein i landet. Inneheld informasjon om rundt 7500 førekomstar, medrekna geoligiske skildringar, analysedata, bilete, referansar med meir.
   
MARINGEOLOGI
Karta finst i ulike visningsformat:
 
 • Marine kart - viser valt datasett i eit enkelt navigerbart visningsvindauge.
 • MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområde. Dette er ei meir avansert kartløysing med mange navigeringsval og moglegheit for å kombinere fleire datasett. Oversikt over mellom anna korallrev, forureining, olje/miljø, havbruk/fiskeri og verneområde.
Start MAREANO
   
PERMAFROST
NORPERM-databasen tilbyr informasjon om bakketemperaturar frå borehull og frå miniloggarar. (MTDs) nær overflata.

Til toppen

Revidert NGU 14. mars 2016 (Omsett til nynorsk 16. mai 2014)

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

 • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
 • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
 • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no