VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
  REGELVERK
  BRØNNBORING
  FERDIG BRØNN
  BRØNNKVALITET
  SALT GRUNNVANN
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Bore en brønn :: Regelverk

Regelverk

Hvem eier grunnvannet?
I følge Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) tilhører grunnvannet eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under, men rådigheten over vannet er likevel begrenset.

Trengs det konsesjon?
Forvaltning og konsesjonsplikt tilknyttet grunnvann i Vannressursloven er omtalt i NVE Fakta nr. 6 2002. Grunneier kan fritt ta ut vann til husholdning i vid forstand. Dette innbefatter husdyr og jordvanning på eiendommen. For uttak som overstiger dette, skal det søkes om konsesjon til NVE. Uttak til husholdning kan også utløse konsesjonsplikt dersom vannføringen i nærliggende vassdrag blir vesentlig påvirket. Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.

Andre tillatelser og regelverk
Det er viktig å huske på at før man legger vannledning inn i hus og hytter skal det foreligge en utslippstillatelse Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), kap. 12. Helårsboliger er normalt koblet til et privat eller kommunalt avløpsanlegg eller har en annen form for godkjent avløpsordning, mens fritidsboliger ofte mangler dette.

Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann, kildevann og naturlig mineralvann må forholde seg til gjeldende regelverk innen næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen. En oversikt finnes hos Mattilsynet. To sentrale forskrifter er Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) og Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann.

Godkjenning av vannverk
Vannverk, bedrifter eller enkeltbrønner som forsyner helseinstitusjoner eller skoler/barnehager eller minst 50 personer eller 20 husstander/hytter skal etter §8 i Drikkevannsforskriften godkjennes. Godkjenningsmyndighet er Mattilsynet. Vannforsyningssystem som ikke er godkjenningspliktig, men som forsyner næringsmiddelvirksomhet, har etter Drikkevannsforskriftens § 10a meldeplikt overfor Mattilsynet.

Etter §8 skal vannverk også søke om forhåndsgodkjenning (plangodkjenning) fra Mattilsynet før de setter i gang med boring av nye brønner som skal tilknyttes vannverket.

Oppgaveplikt ved brønnboring
Boringer som iverksettes med tanke på utnyttelse eller undersøkelse av grunnvann til bl.a. drikkevanns- og industriformål, jordbruksvanning, alle typer energiboringer, forurensningsundersøkelser og forsknings- og undersvisningsformål er oppgavepliktig i henhold til § 46 i Vannressursloven. Lovmessige og administrative forhold rundt denne oppgaveplikten er utdypet i "Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser".

NGU har i samarbeid med Maskinentreprenørenes forening (MEF) og Norsk brønnborerforening (NBF) utarbeidet et standard brønnskjema som alle brønnboringsfirma er pliktige til å fylle ut. Ferdig utfylt skjema skal sendes NGU. Dette er både brønnborers og brønneiers ansvar.

 

Revidert NGU 14. mars 2016

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no